JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS!!!! Mindenki érintett, akinek van víz-, villany-, vagy gázszámlája és nagyon megbánhatja ha nem tud róla! Részletek itt :

FIGYELEM! HIVATALOS KÖZLEMÉNYT TETTEK KÖZZÉ A VÍZDÍJRÓL, ÁRAMSZÁMLÁRÓL, GÁZSZÁMLÁRÓL! ÖNT IS ÉRINTI! A PÉNZTÁRCÁJA BÁNJA HA NEM TUD RÓLA! ITT VANNAK A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK >>>

Képtalálat a következőre: „vízszámla”

A Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint a fogyasztók sokszor nem tanúsítják a közüzemi szolgáltatásoknál azt a tudatosságot, amit az adott szolgáltatás jellege – és maga a jogszabály is – megkíván.

 

A közüzemi szolgáltatások megkerülhetetlenek napjainkban, áramot, vizet és megannyi más szolgáltatást minden fogyasztó használ. Ugyanakkor nem könnyű annak a fogyasztónak a dolga, aki maradéktalanul tudni szeretné, milyen főbb kötelezettségei vannak például a víziközmű-, földgáz- vagy épp a villamos energia szolgáltatás igénybevételekor. És akkor még nem is esett szó például a távhőszolgáltatásról vagy épp a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

A Testület mindezek miatt összeállította ajánlását, amely a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során követendő tudatos fogyasztói magatartásról szól. Az ajánlás ide kattintva tekinthető meg.

A közüzemi szolgáltatások köre magában foglalja a víziközmű-szolgáltatást, a
távhőszolgáltatást, a villamos energia szolgáltatást, a földgáz-szolgáltatást, a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (szemétszállítást) is.

I.A villamos energia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatás esetében követendő fogyasztói
magatartás

1. Ingatlan megvásárlása esetén a fogyasztók ne mulasszanak el egyeztetni az előző
tulajdonossal, hogy van-e bármilyen díjhátralék! Ha nem járnak el körültekintően és kiderül,
hogy korábbról még tartozás áll fenn, bizonyos esetekben akár az is előfordulhat, hogy ezt
nekik kell kifizetniük!

2. Társasházi- vagy lakásszövetkezeti ingatlan esetén tájékozódjanak a fogyasztók az
ingatlanon fennálló esetleges közös költség- vagy költségtartozásról! Javasolt akár már az
ingatlan adásvételi szerződésben kikötni azt, hogy az eladó köteles beszerezni a közüzemi
szolgáltatók és a lakóközösség képviselője által kiállított úgynevezett „nullás igazolást” is,
amely tanúsítja, hogy a lakáson nincsen tartozás!

3. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a felhasználó személyében bekövetkező változást, így
például a tulajdonosváltást a közüzemi szolgáltató által meghatározott módon és határidőn
belül be kell jelenteniük (víziközmű-szolgáltatás esetén 30 napon belül, villamos energia- és
földgázszolgáltatás esetén 15 napon belül)! Amennyiben ezen kötelezettségüknek a
fogyasztók nem tesznek eleget, úgy adott esetben akár a más által felhalmozott tartozásért
is felelőssé tehetőek!

4. Tartsák észben a fogyasztók, hogy a közüzemi szolgáltatóval aláírt szerződés hiányában is
meg kell fizetniük a szolgáltatás díját! Közüzemi szolgáltatások esetén ugyanis a közüzemi
szolgáltató és a lakossági felhasználó között általában már a szolgáltatás igénybevételével is
létrejön a közszolgáltatási szerződés! Így például, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt
ingatlan esetében a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a víziközmű-
szolgáltatás igénybevételével már létrejön a közszolgáltatási szerződés.

5. Ne mulasszák el a fogyasztók a mérőórák állapotát, működését, mérőállását időközönként
ellenőrizni! Ha az óra sérült vagy úgy látják, hogy az hibásan mér, haladéktalanul
jelentsék be ezt a közüzemi szolgáltatónál! Ne feledjék azt sem, hogy ha a fogyasztásmérő
nem mér, hibásan mér vagy a hitelesítési ideje lejárt, az azon mért adatok nem képezhetik
számlázás alapját! A fogyasztók joga egyúttal az is, hogy kérjék a mérőóra hitelességi
vizsgálatát!

6. A fogyasztó köteles a mérő állapotát megóvni, de nem mindenáron! Nem lehet kötbért
kiszabni e kötelezettség megsértésére hivatkozva akkor, ha a mérő például társasházi
folyosón, közös pincében vagy más egyéb, nem a fogyasztó kizárólagos őrizetében lévő
helyiségben volt.

7. Őrizzenek meg minden papírt a fogyasztók – már az elejétől kezdve -, ami a mérővel
kapcsolatos! Ez később fontos bizonyíték a kezükben. A szolgáltató ugyanis csak akkor
hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért, ha bizonyítani tudja, hogy sérülésmentes
állapotban adta át.

8. Ha mérőóra cserére vagy -ellenőrzésre kerül sor, ne hagyják azt őrizetlenül és ügyeljenek
arra, hogy a művelet a jelenlétükben történjen! Bármilyen kifogásuk, észrevételük van,
tüntessék azt fel a cseréről vagy ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben és csak abban az
esetben írják azt alá, ha annak tartalma megfelel a valóságnak.

9. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a fizetési késedelem adott esetben a közüzemi szolgáltatás
korlátozásával, sőt akár megszüntetésével is járhat! Ha fizetési nehézségük támadt,
keressék meg az érintett közüzemi szolgáltatót az olyan, rendelkezésre álló lehetőségek
feltérképezése érdekében, mint a fizetési haladék adása és a részletfizetés! Fontos tudni, hogy
az egyeztetést nem a szolgáltatónak, hanem a fogyasztónak kell kezdeményeznie!

10. A közüzemi szolgáltatók által önként biztosított részletfizetés, és fizetési haladék
lehetősége mellett bizonyos esetekben egyenesen kötelező a szociálisan rászoruló vagy
fogyatékkal élő fogyasztók (védendő fogyasztók) számára részletfizetést, fizetési haladékot
adni! Kérjenek felvilágosítást ezért lehetőségeikről a fogyasztók a szolgáltatóknál!

11. Ne feledjék a fogyasztók, hogy jogukban áll vitatni a számlát és azzal szemben
kifogást emelni, amelynek bizonyos esetekben akár halasztó hatálya is lehet a fizetésre!
Földgáz szolgáltatásnál a kifogás bejelentésének a számla kifizetésére akkor van halasztó
hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített
mennyiség 150%-át meghaladja. Villamos energia szolgáltatás esetében akkor érvényesül a
kifogásnál a halasztó hatály, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző év azonos
időszakában elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja. Végül víziközmű-szolgáltatásnál a
számlakifogás akkor halasztó hatályú, ha azt a fogyasztó még a fizetési határidő lejártát
megelőzően közölte és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az
előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.

12. Vegyék figyelembe a fogyasztók, hogy ha tartozásukat a közüzemi szolgáltató már eladta
egy harmadik fél vállalkozásnak, például egy követeléskezelőnek, úgy a továbbiakban már ez
utóbbi céggel állnak kapcsolatban és vele kell egyeztetniük a fizetés menetéről, egyéb
részleteiről! Ha vitatják a tartozás mértékét, ezzel kapcsolatos panaszukat is a
követeléskezelőnél kell jelezniük!

WRITER

Forrás : http://bekeltet.hu/

Leave a comment